BTS – The Truth Untold (Feat. Steve Aoki) Easy Lyrics

방탄소년단 – The Truth Untold (Feat. Steve Aoki) Easy Lyrics

we ro um mi ga duk ki
pi yo in nun ni Garden
ga shi tus songi..
im mo res songe nan nal me o so

no ye i rum mun mon ji
gal go shi i gi nan ji
o Could You Tell Me..
i jong wo nes su mo dun nol bwas so

And I Know
no ye on gin mo du da jin ja ran gol
pu run kot chul gon nun son
jap go ship ji man

ne hun myong-ing go ol
Don’t Smile On Me
Right On Me
no ye ge da ga sol su op su nik ka
ne gen bul lo ju ri ru mi op so

You Know That I Can’t
Show You Me
Give You Me
cho ra han mo sup bo yo jul su nop so
tok ga myon nul su go nol man na rok ga ah
But I Still Want You

we ro u mi jong wo ne
pin no rul dal mun kot
ju go ship po ji..
pa bo gat tun ga myon nul bot gos so oo

But I Know
yong won hi i
gu rol su nun hom nun gol
su mo ya man ha nun gol
chu han na nik ka aa

nan du ryo ung go ol
cho ra he eh
I’m So Afraid
gyol gu gen no do nal
to to na bo ril ka
tok ga myo nul su go nol man na rok ga

hal su in nun go on
jong wo neh
i se sange eh
yep pun no rul dal mun kot chul pi un da um
ni ga a nun na ro sum swi nun go ot
But I Still Want You
I Still Want You

hot jo myon gut te eh
jo gum ma an
him man kum ma an
yong gil nes son no ye a pe sot do ra myon
ji gum mo dun gon dal la jo sul ka

nan nul go is so oh
sa ra jin
mu no ji in
hol lo nam gyo jin
ih mo re songe so
bus so jin gam myo nul ba ra bo myon so
And I Still Want You
But I Still Want You
But I Still Want You
And I Still Want You

You may also like...