May 29, 2019

BTS (방탄소년단) – SPINE BREAKER Easy Lyrics

(la lala lala, la la la la)
Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah
(la lala lala
la la la la)
Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah
(la lala lala, la la la la)
(la lala lala, la la la la)
You Know The BTS Is Back

su ship ja ri shim
ba ret tos su bek ja ri pe ding
su ship ja ri shi ge yet tok
us su de jik gwe ni
gyo yu gun sa nu ro ga go
hak seng dos sa nu rok ga
i shi bes se gik
ge gu bun ban nu ro dak
nan no jok in nun ja wak om nun jak
shi nun ja wak om nun jak
i bun ja wa bon nun jat
tok gi rul sos sok on nun jah
i ge mon ni rin nik
yu weng-es so nom mil li nik
te rul su gok ay rul sos sok
o do net ji jil li jik
ka duk chan pe ding man nyang
yok shim mik ges sok cha
hwi ji nun bum mo dung go rul
bwa do nom me mo chat
ching gu nun
dak it ta go
jol la de nik an sa jul
su dok op ta go
(Ayo Baby)
chol tak son ni op gek
ku jim ma rok
guk gap pe ninga nun
nan da gok o rok
juk jin nan nok
pe ninga nek go wit to rul
che u gi jon ne
nim mo ris sok gen nyo mul che u gil
nuk ki jon neh..

wo o ow,
Wow ki bun jo wa gol
chob bo nun no ye Dirty Clothes
non mong ga da run
Rockin, Rollin,
Swaggin, Swagger Wrong
do det che wei re
mit chos so Babe
ku gen no yem ma mul
jo yob bo ril go ya Dirty Clothes

(la lala lala, la la la la)
ni gab ba ro dung gol Breaker
(la lala lala, la la la la)
bu mo ni me dung ol Breaker
(la lala lala, la la la la)
on jeng ga nun
hu we ha ge dwel gol
(la lala lala, la la la la)
bi rom mo gul dung gol Breaker

we bul lo Kid
no nen yo jum cham pe bul lot ji
na mek in
seng cham gyo ni jom
chu jek nop jih sok bin
kang jong pu ni mal
du ru wek ge sok keh
ne ga ba dun don
ne gas su get da nun deh
ot chom ma net chwi hyang-ul
dan ni dul cho rom mat cho
ya man jok kal sa ram
du ri ji je bal non na jas sa sho nik
in seng ma ri yo
ni ga nam myon mal
an hak ges sok
gu re nep pe ding
go bok ke bis
sa got to gek an yep pok
(But I Say)
no mu gak go ship pun de
ot tok ke
na bu da mus sa nun ching gu dul
dong dang gak jon nun dek
(And I Say)
un ta dwe gis shi rum
sal su ba ge
i nai tet ju mi myon
wol let da dul jom gu rot jan ne
Yeah, I Dunno
Yes, I’m Loco
Is It No No
I Know They Ain’t Cheap
But They Got Mojos
But nan neh hal li run ja re
bu mo nim duk kot
an pus sho
jin ja Breaker
un nai mok kok
a jik do bang gus sok in noh

wo o ow,
Wow ki bun jo wa gol
chob bo nun no ye Dirty Clothes
non mong ga da run
Rockin, Rollin,
Swaggin, Swagger Wrong
do det che wei re
mit chos so Babe
ku gen no yem ma mul
jo yob bo ril go ya Dirty Clothes

no do Dirty Clothes
na do Dirty Clothes
nu gun na gyok ko bwa get jik
ip gok go ri ro
na ga bo myon ok keh
him pak du ro ga
gon na bo dak
cha ga bo i ji Like Gulliver
mol li bo do yeh he
gun dek ay
non no mu be gab bu run sang tek ow
che he, hu weh he
nong gek ay, sok Swag ke
hwa na bu mom ma mun pe jeh
ku rem mal li ji an nul keh
i je ma mu ul jong hek eh

wo o ow,
Wow ki bun jo wa gol
chob bo nun no ye Dirty Clothes
non mong ga da run
Rockin, Rollin,
Swaggin, Swagger Wrong
do det che wei re
mit chos so Babe
ku gen no yem ma mul
jo yob bo ril go ya Dirty Clothes

(la lala lala, la la la la)
ni gab ba ro dung gol Breaker
(la lala lala, la la la la)
bu mo ni me dung ol Breaker
(la lala lala, la la la la)
on jeng ga nun
hu we ha ge dwel gol
(la lala lala, la la la la)
bi rom mo gul dung gol Breaker