BTS (방탄소년단) – I’m Fine Easy Lyrics

shi ri doh rok pu run
ha nu ra re nun to
hum pok so da ji nun hes sa ri
na ro ji rob ge he
han kyos su mit cha o ru go oh
shim jang-un twi yo, no no
nuk kyo jon no mu swip ge
nas sa ra it da nun gol

gwen cha na hu ri ga
ha ni yo do
sul pu mi nal ji wot do
mok gu ru mun tok ki go nak
ku dom nun kum so gi yot do
ha nop shi gu gyo ji go
nal ge nun jik kyo ji go
hon je ga ne ga ne ga
ha ni ge dwen dal ji yot do
gwen cha na ho jik na ma ni
na ye gu wo ni ja na
mot dwen go rum go ri ro
jol de juk ji an ko sa ra
How You Doin, I’m Fine
neh ha nu run mal ga
mo dun nap pum du ri yo Say Goodbye
jal ga

cha ga un ne shim jang-un nol
bu ru nun bo
bu ri jot jim man
we rob ji a nun gol
gwen cha na, gwen cha na
kam ka man bam mo du mun jam
dun ku mul hun du ro not jim man
du ryob jik a nun gol
gwen cha na, gwen cha na

I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
i jen no ye so nul no ul ge
I Know I’m All Mine, Mine, Mine
Cause I’m Just Fine
I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
do i sang-un sul pu ji a nul le
I Could See The Sunshine, Shine, Shine
Cause I’m Just Fine, Just Fine

I’m Just Fine
nek a pum da
i gyo nel su i so
nok op shin nah
I’m Just Fine
gok jong ma
i je u sul su ik ko
ni mok so rin mo du a ra ju nik ka

I’m So Fine, You So Fine
sul pum gwa sang cho nun mo du da
i mi jin na gan chu wo gi dwes su ni
u sum myo bo ne ju ja go
We So Fine
I’m So Fine, You So Fine
u ri dul mi re nu gip pum man
ga duk kal te ni gok
jong-un jo bo dun che
i jen jul gyos
su go hes soh, We So Fine

cha ga un ne shim jang-un nol
bu ru nun bo
bul li jot jim man
we rob ji a nun gol
gwen cha na, gwen cha na
kam ka man bam mo du mun jam
dun ku mul hun du ro not jim man
du ryob ji a nun gol
gwen cha na, gwen cha na

I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
i jen no ye so nul no ul ge
I Know I’m All Mine, Mine, Mine
Cause I’m Just Fine
I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
do i sang-un sul pu ji a nul le
I Could See The Sunshine, Shine, Shine
Cause I’m Just Fine, Just Fine

hok shi no ye get do o boh il ka a
is su sa nan dal bit chi
no yek get do dul lil ka, u wo oh, eh
i him mi han me ha rik ga a

I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
hon jas so ra do wet cho bo ge so
dwep pu ri dwe ri ang monge
jum mu nul go ro
I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
myot bo ni ra do dwen ne bo ge so
to da shi su ro jin de do
nan gwen cha na

I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
hon jas so ra do wet cho bo ge so
dwep pu ri dwe ri ang monge
jum mu nul go ro
I’m Feeling Just Fine, Fine, Fine
myot bo ni ra do dwen ne bo ge so
to da shi su ro jin de do
nan gwen cha na

I’m Fine, I’m Fine