BLACKPINK – DDU-DU-DDU-DU Easy Lyrics

(BLACKPINK)
o ye o yeh
(BLACKPINK)
o ye o yeh

chak kan nol
gu re gu rot chi mo tan de do
kan nyo rim mom me sok
ga ryo jin Volume mun dub be ro
go chim mop shi jik jing
gu ji bo jin nan chi nun chi
Black ka myon Pink
u rin yep pu jang-an Savage

won nal ten de no go pet jih
nom mo re dok kal lo mul be gih
du so nen ka duk kan Fat Check
kung gum mam myon ne bwa Fact Check
nun nop pin kok dek gi
mul man nam mul go gi
jom dok ke nan Toxic
You ho ke I’m Foxy

tu bon seng gak ke
hu nan nam dul cho rom
chak kan cho gun mot ta nik ka ah
chak kak ka jim mah
swip ge u so ju
nun gon nal wi han go ya

a ji gun jal mo ru get ji
gu ji won nam myon Test Me
non bul bo du ship po ne
mam ma nang-ol wo net ta myon

Oh Wait Til’ I Do What I Do
Hit You With That
ddu-du ddu-du du, o ye o yeh
Hit You With That
ddu-du ddu-du du, o ye o yeh

(BLACKPINK)

ji gum ne ga go ro ga nun go rin
BLACKPINK 4 way sa go ri
dong so nam buk sa bangu ro Run It
ni ne Bucket List sak da I Bought It
nol dang gi
nun got dom mol lim mil
chi nun got to jem
mot te ro wa nun Bad Girl
jok kon shi ro wa gon nu ga mo ra ha don
When The Bass Drop
It’s Another Banger

du bon seng gak ke
hu nan nam dul cho rom
chak kan cho gun mot ta nik ka ah
chak kak ka jim mah
swip ge u so ju
nun gon nal wi han go ya

a ji gun jal mo ru get ji
gu ji won nam myon Test Me
non bul bo du ship pon he
mam ma nang gol wo net tam myon

Oh Wait Til’ I Do What I Do
Hit You With That
ddu-du ddu-du du, o ye o yeh
Hit You With That
ddu-du ddu-du du, o ye o yeh

What You Gonna Do
When I Come Come
Through With That That oh, uh huh
What You Gonna Do
When I Come Come
Through With That That oh, uh huh

tu go wo tu go wo
tu go wo Like Fire
tu go wo tu go wo
tu go wo Like Fire

(BLACKPINK)

tu go wo tu go wo
tu go wo Like Fire
tu go wo tu go wo
tu go wo Like Fire
Hit You With That
ddu-du ddu-du du